Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 49ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας