Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 49ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 49ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.