Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 41ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας