Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 40ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας