Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 40ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.