Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων της 3ης (τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας