Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 30ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.