Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 29ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.