Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 14ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.