Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων της 13ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας