Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων της 13ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.