Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων της 12ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε.-1