Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων της 12ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας