Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ