Πίνακας Θεμάτων – Αποφάσεων της 11ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας