Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατεία Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), σήμερα στις 15 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 138/7-9-2014 (ΑΔΑ: 796Ω7ΛΗ-ΞΩΚ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη και δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 35616/498/8-3-2016 πρόσκλησης του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, και συζήτησε τα παρακάτω θέματα, που έλαβαν αριθμό απόφασης από 411 έως 450, έτους 2016

Πίνακας Θεμάτων

Σχολιάστε