Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ