Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 3ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας