Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης κατά το Ν.3316/05,άρθρο 7(Προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής της οδηγίας 2004/18)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, άρθρο 7

(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)

 

1. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ./Π.Σ.Ε.), προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ΣΧΟΟΑΠ Δυστίων και ΣΧΟΟΑΠ Καφηρέως», με προεκτιμώμενη αμοιβή 33.993,00 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

α) κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 33.993,00 ΕΥΡΩ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Φάκελο Έργου, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) από την έδρα της υπηρεσίας (Πατρόκλου 25 – 351.00 – Λαμία), μέχρι τις 24-3-2014.

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22313-52419, FAX επικοινωνίας 22310-33231, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παπαδημητρίου Γεωργία.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 1 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:

αα) τάξεις Α ή Β στην κατηγορία μελέτης 27,

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:

βα) προέρχονται από χώρες-μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., ή χώρες που έχουν υπογράψει Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου (α).

ββ) προέρχονται από χώρες – μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

Για την κατηγορία μελέτης 27 τουλάχιστον 1 στέλεχος με 4ετή εμπειρία.

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 14 μήνες.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 679,86 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα μήνες.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ Εύβοιας, α/α έργου 108 και 114.

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 22 της προκήρυξης.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

    

     Λαμία  21 – 1 – 2014

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

 

 

 

              

 

 

              

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε