ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Σύμφωνα με τον ν.3879/2010 και ειδικότερα τις διατάξεις του αρθ.7, η Περιφέρεια καταρτίζει, στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προγράμματός της, το περιφερειακό πρόγραμμα διά βίου μάθησης, με βάση το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα διά βίου μάθησης, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 4.
Το περιφερειακό πρόγραμμα διά βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επιμέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο.

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτείται Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης, με κύρια αρμοδιότητα την διατύπωση εισηγήσεων προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσής της με την αγορά εργασίας και ιδίως για τη διερεύνηση και εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας και την ιεράρχηση των επαγγελματικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια και Δήμοι), των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών της Περιφέρειας, των επιστημονικών φορέων της περιοχής (Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο), δημόσιων φορέων (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) κλπ.