ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
H Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας καταργήθηκε με το άρθρο 170 του ν. 4763/2020.