Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης:Έκθεση πεπραγμένων 2013

Ο θεσμός του Περιφερειακού Συμπαραστάτη καθιερώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 (φεκ 87α΄) εναρμονιζόμενος προς τους συνταγματικούς κανόνες αλλά και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας μας , όπως αναλυτικά εκθέσαμε στον πρόλογο της παρούσας …

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την Έκθεση Πεπραγμένων του έτους 2013