ΠΕ Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ απ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΔΚ 158 Β/03-02-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει