ΠΕ Φθιώτιδας: Ωράριο εκ περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας των πρατηρίων πώλησης καυσίμων Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την εαρινή περίοδο από 01-05-2020 έως 30-09-2020: α) διανυκτέρευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες, β) ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες και γ) διανυκτέρευσης κατά τις Κυριακές και αργίες

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟ 01-05-2020 ΕΩΣ 30-09-2020

Με την αριθμ. πρωτ. Δ.Α./Φ.30.4/1316/10-04-2020 (ΑΔΑ:ΩΕΥ27ΛΗ-6ΘΒ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄) “Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις”, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α΄), καθορίστηκε το ωράριο της εκ περιτροπής υποχρεωτικής λειτουργίας των πρατηρίων πώλησης καυσίμων της Π.Ε Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά την εαρινή περίοδο από 01-05-2020 έως 30-09-2020: α) διανυκτέρευσης κατά τις εργάσιμες ημέρες, β) ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες και γ) διανυκτέρευσης κατά τις Κυριακές και αργίες, σύμφωνα με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανωτέρω απόφασης.

ΩΕΥ27ΛΗ-6ΘΒ-signed-1316

Σχολιάστε