ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας «ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΕΥΒΟΙΑ LIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

6ΕΧΜ7ΛΗ-ΘΝΛ