ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.) για τη λειτουργία της εταιρείας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «Μπρουμίδης Αντώνιος»

Ψ6ΕΛ7ΛΗ-ΟΞ3 ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ