ΠΕ Ευβοίας: Υπαγωγή σε (Π.Π.Δ.), της εταιρείας “ΤΙΜΗΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε.”