ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: Ι. ΚΥΛΕΡΤΖΗΣ Α.ΕΒ.Ε ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ Π.Π.Δ

ΩΖΞΚ7ΛΗ-ΧΘΜ ΚΥΛΕΡΤΖΗΣ Π.Π.Δ 30-12-2019