ΠΕ Ευβοίας: Γνωστοποίηση Λειτουργίας, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «HAN A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 102005 (ΗΑΝ Α.Ε.)