ΠΕ Ευβοίας: Έγκριση εγκατάστασης Σταθμού Αποθήκευσης Αεροπορικών Καυσίμων, με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «SHELL & MOH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»