ΠΕ Ευβοίας: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών, εκτάκτων και εποχικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ κ΄ 5 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ)