Π.Ε. Βοιωτίας: Έκθεση επιθεώρησης σε εφαρμογή της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ 15/ΦΕΚ 158 Β/03- 02-2012 όπως ισχύει. (NICOCHEM O.E.)