Π.Ε.Βοιωτίας: Έκθεση Επιθεώρησης σε εφαρμογή των άρθρων 3 & 10 της ΚΥΑ αρ. οικ. 483/35/Φ15/ΦΕΚ/158Β/3-2-2012 όπως ισχύει (ΕΛΒΙΟΜΕΞ ΑΕ)