Π.Ε.Εύβοιας: Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013