Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ: Έγκριση εγκατάστασης λόγω προσθήκης δραστηριότητας και μηχανολογικής επέκτασης σε μονάδα αποθήκευσης, ταξινόμησης, αποσυναρμολόγησης, απορρύπανσης & μηχανικής επεξεργασίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), με φορέα εκμετάλλευσης την εταιρεία «ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΩΓ6Ζ7ΛΗ-ΕΑΠ