Ορθή Επανάληψη-Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας της Ζώνης 4 ‘Περιφερειακής ζώνης προστατευτέων αντικειμένων όρους Καλλίδρομου’ προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 “Όρος Καλλίδρομο” με κωδικό GR2440006 του έργου: Μεμονωμένος Σταθμός Ηλεκτροχημικής Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (Μπαταρίες) ισχύος 10 MW στη Θέση «ΒΑΡΔΑΡΗ» της Δ.Ε. Αμφίκλειας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας της Π.Ε. Φθιώτιδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY BALANCE ΙΚΕ», όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα