Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 48 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας