Ορθή Επανάληψη, Αριθμός Πρακτικού 41 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας