ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ των Αποσπασμάτων 74-77, 84, 88-90, 92, 96, 100-101, 104, 110, 115 & 120 Αποφάσεων της 3ης Συνεδρίασης (Τακτικής) της 5ης Απριλίου 2019 του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 74_2019 ΩΥΙ27ΛΗ-ΖΣ6
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 75_2019 Ψ15Α7ΛΗ-7ΤΟ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 76_2019 ΨΨΙ77ΛΗ-51Γ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 77_2019 Ω4Β27ΛΗ-ΘΔΕ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 84_2019 ΩΨΝ77ΛΗ-Σ6Ψ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 88_2019 ΨΞΞΟ7ΛΗ-Τ16
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 89_2019 ΨΕ9Δ7ΛΗ-803
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 90_2019 ΨΗΔΟ7ΛΗ-ΤΞΔ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 92_2019 ΩΣΝΣ7ΛΗ-ΑΨΓ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 96_2019 Ω4ΖΗ7ΛΗ-3ΒΩ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 100_2019 Ω1ΒΡ7ΛΗ-ΙΡ0
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 101_2019 6ΟΤΙ7ΛΗ-2Θ1
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 104_2019 ΨΟΦ57ΛΗ-7Ψ6
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 110_2019 7ΧΑΔ7ΛΗ-ΓΩΒ-1
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 115_2019 ΨΚΠ77ΛΗ-7ΔΒ
ΟΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 120_2019 ΩΓΗΟ7ΛΗ-Ι7Δ