Μετάθεση της ημερομηνίας της 1ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι, η 1Η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2017, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. στον Ορχομενό Βοιωτίας,
αντί για την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 247/2016 Απόφαση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής θεμάτων στην πρόσκληση : Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 π. μ.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των εισηγήσεων στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου : Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 π. μ.

Για τη Γραμματεία

Μαρούλα Ξηρού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ