Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων βιολογικής εκτροφής (από 18 σε 60 στρέμματα), με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό των πλωτών εγκαταστάσεων της εταιρείας “ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ”, στη θέση «Ακρωτήριο Πούντα» Δ.Ε. Γαλαξιδίου, του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας.