Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ ) ισχύος 36,8 MW της εταιρείας ΄΄ QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ – ΡΙΓΑΝΗ ΕΠΕ ΄΄ στη θέση ΄΄ Ρίγανη ΄΄ του Δήμου Καρύστου Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

QUEST-ΑΙΟΛΙΚΗ-ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-ΡΙΓΑΝΙ-ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε