Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Άδεια χρήσης νερού σημείων υδροληψίας για ύδρευση του Δήμου Καμένων Βούρλων» στο Δήμο Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας (ΠΕΤ : 2307979829)