Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄ Β.Δ. Νήσου Φονιάς΄΄, Δ.Ε. Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας,της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε ΄΄

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ.

Σχολιάστε