Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φωτοβολταϊκού (Φ/Β) πάρκου ισχύος 3,35 MW στη θέση “ΚΟΛΩΝΕΣ” Τ.Κ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ στο Δήμο ΛΑΜΙΕΩΝ Ν. Φθιώτιδας

70195_143_2020-ΑΚΡ