Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) εκκοκκιστηρίου βάμβακος της “ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ” στο Δήμο Ορχομενού Ν. Bοιωτίας.

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ- ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ- ΒΟΙΩΤΙΑ