Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 29,4ΜW της εταιρείας΄΄ GREEN REPOWER MIKE ΄΄ στη θέση << ΜΥΤΙΚΑΣ - ΣΠΙΘΑΡΙΑ >> του Δήμου Ορχομενού στο Ν. Bοιωτίας (ΠΕΤ: 2206794220)

GREENF~1