Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11 MW της εταιρείας ΄”CGW CENTRAL GREECE WINDPARKS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε” στη θέση “Λιβαδάκι” του Δήμου Δωρίδας στο Ν.Φωκίδας

CGCENTRAL GREECE WINDPARKS