Κοινοποίηση γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας (FREDRICK DONNISON)