Γνωστοποίηση λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας-2031 (ΦΘΙΑ FRUITS Εμπορία Ψυγεία Διαλογητήρια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία)

1200230.000--2031