Καινοτόμες πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανικές συστάδες στην περιοχή MED» – «CHIMERA»

 

 

 

 • Τι είναι το Interreg

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (Interreg), είναι ένας εκ των στόχων της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων από διάφορα κράτη μέλη.

Το Interreg είναι χτισμένο γύρω από τρία σκέλη συνεργασίας:

Διασυνοριακή (Interreg A)

Διακρατική (Interreg B)

Διαπεριφερειακή (Interreg C)

 • Τι είναι το Interreg Med

Κράτη – εταίροι από Μεσογειακές χώρες συνεργάζονται στο διακρατικό πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας για την περιοχή της Μεσογείου, το πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020. Η διακρατική οργάνωση τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν προκλήσεις πέρα από τα εθνικά σύνορα, όπως η άνοδος της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η ενίσχυση της καινοτομίας.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος Interreg MED είναι να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη στη μεσογειακή περιοχή, προωθώντας καινοτόμες ιδέες και πρακτικές και εύλογη χρήση των πόρων και υποστηρίζοντας την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω μιας ολοκληρωμένης και εδαφικής προσέγγισης συνεργασίας.

 • Τι είναι το Chimera

Το έργο Chimera χρηματοδοτείται από το INTERREG MED, Προτεραιότητα 1 – Προώθηση των δυνατοτήτων καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου για την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικός Στόχος: Αύξηση της διακρατικής δραστηριότητας των ομάδων και δικτύων καινοτομίας των βασικών τομέων στην περιοχή της Μεσογείου.

Οι εταίροι του Έργου έχουν τοποθετήσει την ανάπτυξη επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής (Cultural and creative industries – CCI) ως βασικό άξονα των στρατηγικών τους για έξυπνη εξειδίκευση (RIS3).Στόχος του Έργου είναι η ενδυνάμωση της χωρητικότητας για καινοτομία των επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής, μέσω της ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ εταιρειών, ερευνητικών σχημάτων, δημόσιων φορέων και της κοινωνίας. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία συμπράξεων καινοτόμων επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής (CCI clusters) που θα εργάζονται στη βάση ενός διακρατικού δικτύου συνεργασίας και θα υποστηρίζονται από προσαρμοσμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επίτευξη των στόχων καινοτομίας που έχουν τεθεί. Για την επίτευξη των ανωτέρω προβλέπονται να πραγματοποιηθούν:

 • 10 στρατηγικά σχέδια δράσης

 • 1 διακρατική λειτουργία για την ανάπτυξη καινοτόμων συμπλεγμάτων πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής

 • 10 επιχειρηματικά σχέδια συμπράξεων

 • 12 υπηρεσίες διεθνοποίησης για την κάλυψη των κενών καινοτομίας των επιχειρήσεων πολιτιστικής και δημιουργικής παραγωγής

 • 20 χρηματοοικονομικά εργαλεία

 • 10 σχέδια καινοτομίας

Στην έργο συμμετέχουν συνολικά δέκα εταίροι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας την οποία εκπροσωπεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Άλλες χώρες -εταίροι είναι:

 • Η Ιταλία (Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, Basilicata Region και Creative Apulia Cluster Association)

 • Η Σλοβενία (Technology Park Ljubljana Ltd)

 • Η Ισπανία (Local Company of Initiatives and Activities of Malaga S.A και Chamber of Commerce, Industry and Services of Terrassa)

 • Η Πορτογαλία (University of Algarve)

 • Η Γαλλία (Nice Côte d’Azur Chamber of Commerce and Industry – University Nice Sophia Antipolis)

 • Η Αλβανία (Ministry for Innovation and Public Administration)

 • Συνολική διάρκεια του προγράμματος: 30 μήνες (01/11/2016 και 30/04/2019)
 • Συνολικός προϋπολογισμός: 2,4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 2,1 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)