Καθορισμός Εκλογικού Τμήματος Κοινότητας Παύλιανης

83387_1528_2021