∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού(Αρ.Πρωτ.3983) σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης της Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ για το σχολικό έτος 2014 – 2015

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού σε ΕΥΡΩ µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ για το σχολικό έτος 2014 – 2015, προϋπολογισµού36.531,54 € ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.13% πλέον δικαιωµάτων προαίρεσης ποσοστού5% και αξίας 1.826,58 ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ, ήτοι συνολικού προϋπολογισµού38.358,12 € ΕΥΡΩ( 33.945,24 € ΕΥΡΩ+ ΦΠΑ13%) (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), σύµφωνα µε το άρθρο49 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ147/Α/14-07-2014) και την αριθµ. 918/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(ΑΓΟΝΑ/ΑΚΑΡΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ7,15,43,46,68,70,79ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 1297/10-03-2014 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε