Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής-‘MONDELEZ EUROPE’