Γνωστοποίηση εγκατάστασης του φορέα με την επωνυμία «Μεταποιητική Πλαστικών και Αλουμινίου ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ