Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναιαρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΗΛ: 2231353355 FAX: 2231052034
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάγονται ιδίως στην εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του, τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ:22313-53302  FAX:22313-53330

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διαφάνειας
Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων φορέα
Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων Αποστολόπουλος Γέωργιος 2231353320 2231353330
Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη
Πληροφορικής ΠΕ Βοιωτίας Στεφανίδης Ιωάννης 22613 50269 22613 50267
Πληροφορικής ΠΕ Εύβοιας Ζάχος Ηρακλής 2221353995 2221036086
Πληροφορικής ΠΕ Ευρυτανίας Καραθάνος Ιωάννης 2237350713 2237350715
Πληροφορικής ΠΕ Φωκίδας Σαλαμούρας Ευάγγελος 22653-50511 22653-50519

 

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανάγονται ιδίως στο σχεδιασμό και το συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς και στην εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Στα καθήκοντα της Διεύθυνσης είναι η επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης ανά τρεις μήνες στον περιφερειάρχη, για κάθε μία υπηρεσία της Περιφέρειας με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ………
ΤΗΛ:…………….. FAX:……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Συντονισμού
Σχεδιασμού

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης ανάγονται ιδίως στη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους, στην επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.
ΑΝ/ΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:  ΣΦΗΚΑ ΦΩΤΟΥΛΑ
ΤΗΛ:2231353339 FAX:2231052034

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού Παπαευσταθίου Φώτης 2231353351
Συλλογικών Οργάνων Σφήκα Φωτούλα 2231353339
Γραμματείας Λεμψέογλου Γρηγόρης 2231353324

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων καιστοιχείων.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΤΟΛΛΙΛΗ ΒΑΙΑ
ΤΗΛ:2231353300 FAX:
2231353353

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρησης Ντερέκας Βασίλειος 2231353312
Ταμειακής Υπηρεσίας Σπηλιοπούλου Αρετή 2231353305
Προσόδων και περιουσίας  Τόλλιλη Βαία 2231353300
Προμηθειών  Σπαθούλας Εμμανουήλ 2231353318
Μισθοδοσίας  Κοφινάς Ιωάννης 2231353350

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΗΛ:22613 50260 FAX: 22613 50265

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Τριανταφυλλοδήμου Δήμητρα 22613 50275 22613 50267
Λογιστικης Διαχείρησης Μπίμης Γεώργιος 22613 50282 22613 50290
Ταμειακής Υπηρεσίας Ντελής Κωνσταντίνος 22613 50280
Προμηθειών 22613 50288
Γραμματείας 22613 50264 22613 50265

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ: 2221353794 FAX: 2221036075

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Σταυρίδης Συμεών 2221353536
Λογιστικης Διαχείρησης Τσομώκος ιωάννης 2221353710
Ταμειακής Υπηρεσίας 2221353991 2221036178
Προμηθειών Συρμακέζη Παγώνα 2221353725 2221036073
Γραμματείας Λαγουδάκη Ελένη 2221353694 2221028600

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ………
ΤΗΛ:………… FAX: ……………

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Προσωπικού και Μισθοδοσίας Γαϊλα Αλεξάνδρα 2237350719 2237350729
Λογιστικης Διαχείρισης Παπαγεωργίου Νικόλαος 2237350723 2237350715
Ταμειακής Υπηρεσίας Παπαγεωργίου Νικόλαος 2237350722 2237350715
Προμηθειών 2237350713
Γραμματείας Ντίνη-Ζαχαροπούλου Παναγιώτα 2237350720 2237350770
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης ανάγονται ιδίως στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας για την εκπλήρωση των στόχων της και της αποστολής της, στην τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού, στην έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας, στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών, στην καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας, στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, στην πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση, στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, στην εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας, καθώς και στην τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΜΕΓΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΗΛ: 22653-50513 FAX: 22653-50664

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX
Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας Αναστασίου Λάμπρος 22653-50638 22653-50664
Προμηθειών Κάββουρας Κωνσταντίνος 22653-50636 22653-50512
Λογιστικής Διαχείρισης Κούτουλας Ευάγγελος 22653-50635 22653-50512
Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου 22653-50640 22653-50512
Ταμειακής Υπηρεσίας Φωτεινή Λύτρα 22653-50518 22653-50664
Γραμματείας Ψιλογιάννης Αθανάσιος 22653-50515 22653-50664